(„Regulamin”)

§ 1 Definicje

 1. Bilet” – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza Biletu do uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu, dostępnym w Sklepie Internetowym. W zależności od rodzaju Wydarzenia i decyzji Organizatora Bilety mogą być sprzedawane jako Bilety imienne lub na okaziciela. Każdorazowo będą dostępne w formie elektronicznej. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 2. Cena” –  jest to kwota, którą Klient powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu, tj. cenę wybranych Biletów pomnożoną przez ich ilość. Cena powiększana jest o należny podatek VAT. O ostatecznej wysokości Ceny Klient jest informowany przed potwierdzeniem zamówienia.
 3. „Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dniustawowo wolnych od pracy.
 4. Faktura” – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana na adres Klienta wskazany przez Klienta w ramach procesu zakupu Biletu.
 5. „Klient” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6. Obiekt” – miejsce, w którym będzie odbywać się dane Wydarzenie.
 7. „Organizator” – Winokąt Wojciech Starzycki, Wilków nad Wisłą 12, 05-155 Wilków nad Wisłą, NIP: 5311717346, REGON: 523828553.
 8. „Oświadczenie” – informacja o nieodwołalnej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 9. „Potwierdzenie” – potwierdzenie otrzymania zamówienia i zawarcia umowy.
 10. „Sklep Internetowy” – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator dokonuje sprzedaży Biletów, działające w domenie https://www.winokat.pl/bilety.
 11. „Usługa” – wydarzenie organizowane przez Organizatora, w tym spotkania degustacyjne i imprezy winiarskie.
 12. Voucher”– bon wydany na okaziciela, posiadający unikalny kod, uprawniający Klienta do jego realizacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Wejściówka” – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza do nieodpłatnego uczestnictwa w danym Wydarzeniu, dostępnym w Sklepie Internetowym. Do Wejściówek stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Biletów, chyba że Regulamin stanowi odrębnie.
 14. „Wydarzenie” – spotkanie degustacyjne, imprezy winiarskie lub inne spotkanie okolicznościowe zorganizowane przez Organizatora lub organizowane w imieniu Zapraszającego.
 15. Zapraszający” – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Wydarzenia, w której imieniu i na rzecz Organizator prowadzi sprzedaż Biletów. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Wydarzeń organizowanych przez Organizatora, stosuje się odpowiednio do Wydarzeń organizowanych w imieniu Zapraszającego, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu.
 16. Zasady korzystania z Obiektu” – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Klientów uczestniczących w Wydarzeniu, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu.

§ 2 Zakres zastosowania Regulaminu

Regulamin stosuje się do wszystkich zamówień złożonych przez Klientów, chcących dokonać zakupu Biletów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w Sklepie Internetowym, w wersji obowiązującej w dacie złożenia zamówienia.

§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Sklepu Internetowego, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych w Sklepie Internetowym (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie Internetowym, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w tym Zapraszających).
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania zamówień, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.
 3. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest przez podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Organizator wykorzystuje pliki „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego zapisywane są przez serwer Organizatora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub całkowicie uniemożliwić jego wykorzystanie.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Organizatora (newsletter), w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Tym samym zalecane jest stosowanie przez Klientów środków technicznych minimalizujących ww. zagrożenie, np. programów antywirusowych lub chroniących tożsamość Klienta.
 7. Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Wydarzenie może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one wszystkich uczestników Wydarzenia przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.
 8. W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne Klient powinien podać dane osobowe, zgodnie z wymogami określonymi w Sklepie Internetowym. W zależności od decyzji Organizatora konieczne jest podanie danych osób, które będą uczestnikami Wydarzenia lub jedynie nabywcy Biletów. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne, Bilety te będą weryfikowane przy wejściu na Wydarzenie pod kątem zgodności danych zawartych na Bilecie z danymi posiadacza Biletu. W celu dokonania weryfikacji, posiadacz Biletu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji. W przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie.
 10. W przypadku, jeżeli z regulaminu danego Wydarzenia wynika możliwość podania przy zakupie Biletów sprzedawanych jako bilety imienne jedynie danych nabywcy Biletów, prawo wejścia na Wydarzenie ma nabywca Biletów oraz osoby mu towarzyszące przy wejściu, w ilości odpowiadającej ilości nabytych Biletów.
 11. Organizator, na zlecenie Zapraszającego, z którym podejmuje współpracę, może za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzić dystrybucję Biletów lub Wejściówek na wskazane Wydarzenia. Do dystrybucji takich Biletów lub Wejściówek mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu o sprzedaży Biletów. Szczegółowe informacje znajdują się każdorazowo na stronie danego Wydarzenia.
 12. Jeżeli Zapraszający opracował odrębny regulamin danego Wydarzenia, to jego postanowienia obowiązują Klientów i innych uczestników Wydarzenia.. W takim przypadku Organizator udostępni taki poprzez umieszczenie go na stronie Wydarzenia. W przypadku składania zamówienia Biletów lub Wejściówek na Wydarzenia, w których warunki uczestnictwa są objęte także regulaminem Zapraszającego, Klient akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.

§ 4 Zawarcie umowy w Sklepie Internetowym

 1. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, do Klienta zostanie przesłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z Potwierdzeniem.
 2. Proces zakupu Biletu w Sklepie Internetowym składa się z następujących etapów:
  1. zapoznania się z postanowieniami Regulaminu;
  2. wyboru Wydarzenia,
  3. wyboru kategorii i rodzaju Biletu,
  4. podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  5. podania danych osobowych, które znajdują się na Bilecie (w przypadku Biletów imiennych),
  6. wyboru płatności za Bilet,
  7. weryfikacji zamówienia, w tym Ceny oraz liczby zakupionych Biletów,
  8. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
  9. wysłanie przez Organizatora wiadomości z Potwierdzeniem na podany adres e-mail.
 3. Organizator wystawia Faktury w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Wystawienie Faktury jest możliwe, tylko w przypadku zaznaczenia takiej opcji w ramach procesu zakupu oraz przekazania wszystkich danych niezbędne do wystawienia Faktury.
 4. W sytuacji zamówienia Wejściówki, Organizator zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zgłoszenia. Organizatorowi przysługuje jednostronne prawo odmowy przyznania Wejściówki, od którego Klientowi nie przysługuje prawo odwołania.

§ 5 Koniec procesu zakupowego

 1. Po wyborze Wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności, a także Ceny Klient zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletów, sprawdzenia wprowadzonych danych oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia. Po zaakceptowaniu warunków zakupu Biletów, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, Potwierdzenie.
 2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty Ceny (umowa zakupu Biletu).
 3. Cena wynikająca z zamówienia powinna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym w Sklepie Internetowym, zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora lub potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności i w przypadku płatności:
  1. przelewem bankowym – płatność musi być dokonana nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia;
  2. kartą kredytową oraz za pomocą pozostałych dostępnych metod płatności – płatność powinna być dokonana w czasie podanym podczas składania zamówienia;
  3. Voucherem – kod z Vouchera powinien być wpisany przy składaniu zamówienia.
 4. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z ust. 3, zostanie uznane jako odstąpienie Klienta od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 5. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ust. 4, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w ust. 3, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
 6. Po uprzednim zaznaczeniu opcji otrzymania Faktury w ramach procesu składania zamówienia, faktura zostanie dostarczona Klientowi na zasadach i w terminach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług. W tym celu Klient jest zobowiązany W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać Fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.
 7. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
  1. Klient dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
  2. Klient dokonał płatności za pomocą Vouchera nabytego w nieautoryzowany sposób (inny niż poprzez zakup z wykorzystaniem Sklepu Internetowego);
  3. Bilet został wystawiony do dalszej sprzedaży poza Sklepem Internetowym;
  4. Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
  5. Bilet nie został opłacony w terminie, zgodnie z ust. 3 powyżej.
  6. Klient nabył Bilety w ilości przekraczającej obowiązujący limit;
  7. Bilet został nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.

§ 6 Zwrot Biletów

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta, po zakupie Biletu Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ww. ustawy. Przedmiotem Biletu jest bowiem wydarzenie rozrywkowe połączone z elementem usługi gastronomicznej, zaś umowa zakupu Biletu każdorazowo określa dzień, w którym świadczona będzie omawiana usługa. Ogranizator umożliwa jednak zwrot lub wymianę Biletu na voucher w trybie opisanym w Regulaminie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu Biletów w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem Wydarzenia, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Organizatora o braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot środków zgodnie z § 8 poniżej. Celem dokonania zwrotu, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@winokat.pl.
 3. Jeżeli poinformowanie Organizatora o braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie od 13 do 5 dni poprzedzających wyznaczony termin Wydarzenia, zwrot środków nastąpi w formie Vouchera.
 4. Po przekroczeniu terminu wskazanego w ust. 2, Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu Biletów, a jedynie przysługuje prawo zmiany uczestnika zapisanego na Wydarzenie w trybie przewidzianym w § 11 ust. 1 Regulaminu.
 5. W przypadku dokonywania zwrotów Biletów na zasadach określonych w regulaminie Zapraszającego, innych niż wskazane w Regulaminie, zastosowanie ma procedura określona w § 6 Regulaminu, chyba że inaczej wynika z regulaminu Zapraszającego.
 6. W przypadku dokonywania zwrotów Biletów na Wydarzenia organizowane przez Zapraszającego, Organizator zobowiązany jest do zwrotu wyłącznie ceny zwracanych Biletów. Jeżeli z regulaminu Zapraszającego wynika konieczność poniesienia przez Kupującego opłaty w związku z dokonywanym zwrotem, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty.

§ 7 Warunki dostawy

Dostarczanie Biletów dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas dostarczenia Biletów wynosi standardowo od 1 do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta Potwierdzenia.

§ 8 Płatności i zwroty środków

 1. Za zamówione Produkty Klient może dokonać płatności z góry poprzez dostawców usług płatniczych dostępnych za pośrednictwem platformy stripe.com. Platforma umożliwia dokonania płatności z wykorzystaniem systemu Przelewy24, BLIK albo z użyciem karty płatniczej lub kredytowej. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odgórnego wyboru metody płatności w określonych przypadkach. Bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności, rachunek, na który ma zostać dokonana płatność zostanie przesłany w Potwierdzeniu zamówienia.
 2. [Przelewy24] Dokonując płatności przez portal Przelewy24, Klient zostanie przekierowany bezpośrednio do systemu płatności internetowych Przelewy24. W portalu Przelewy24 należy dokonać wyboru banku świadczącego usługi bankowości elektronicznej na rzecz Klienta. Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej Klient zobowiązany jest potwierdzić płatność za zamówione produkty oraz oczekiwać na ponowne przekierowanie na stronę Sklepu Internetowego, nie zamykając okna przeglądarki w portalu Przelewy24. Co do zasady płatność zostaje zaksięgowana na rachunku Sklepu Internetowego w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu przez portal Przelewy24.
 3. [Karta płatnicza lub karata kredytowa] W przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą kredytową lub płatniczą, obciążenie zostanie dokonane w terminie do jednego tygodnia po nadaniu zamówienia. Możliwe jest dokonanie płatności wyłącznie z wykorzystaniem kart MasterCard lub VISA.
 4. [BLIK] Wszystkie informacje dotyczące dokonywania płatności z wykorzystaniem BLIK zostały wskazane na stronie internetowej: https://www.blik.com/jak-korzystac-z-blika#platnosci-online
 5. [Płatność z góry] W przypadku płatności z góry za pomocą przelewu bankowego, Sklep Internetowy przekaże dane do przelewu w odrębnej wiadomości e-mail. Kwota wskazana na fakturze powinna zostać przekazana na nasz rachunek w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych. Po otrzymaniu płatności, zamówienie zostanie wysłane na adres wskazany przez Klienta. W przypadku nieotrzymania przelewu w wyżej wskazanym terminie, Klient zostanie poinformowany o braku otrzymania płatności oraz o konieczności jej dokonania w terminie 3 dni kalendarzowych pod rygorem anulowania zamówienia. W sytuacji, gdy przelew nie zostanie przesłany przez Klienta po powyższym zawiadomieniu, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. [Zwrot środków] Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu kwoty żądanej za dany Produkt. Środki za niewykorzystany Produkt, nie podlegają zwrotowi.
 7. [Brak wpływu środków pieniężnych] Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Organizatora lub nieotrzymanie potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności w określonym w § 5 ust. 3 powyżej powoduje anulowanie zamówienia.
 8. [Dane do płatności] Podczas dokonania płatności należy podać w tytule przelewu dane, które zostały przedstawione w Sklepie Internetowym podczas składania zamówienia. Użytkownik nie może za pomocą jednej płatności dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

§ 9 Rękojmia

 1. Jeżeli zamówiony w Sklepie Internetowym Produkt lub wykonana Usługa posiadają wady, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając stosowne zgłoszenie na adres e-mail: biuro@winokat.pl
 2. Brak zgłoszenia powyższego faktu w sposób wskazany powyżej nie wpływa na uprawnienia Klienta określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Do wad Biletów lub Usługi powstałych w okresie rękojmi, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące rękojmi. Obejmują one, według wyboru Klienta:
  1. usunięcie wad rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad;
  2. jeżeli spełnione są przesłanki ustawowe – dalsze roszczenia o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.
 4. W przypadku realizacji uprawnienia do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy lub Usługi, Klient zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
  1. Wadliwe Produkty powinny być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@winokat.pl
  2. Klient zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winokat.pl zgłoszenie wystąpienia wad zawierające następujące informacje:
   1. numer zamówienia,
   2. opis wady.
 5. Rozstrzygnięcie praw z rękojmi przez Sklep Internetowy nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia istnienia wady. Jeżeli zawiadomienie o istnieniu wady jest uzasadnione i zostanie wybrany sposób załatwienia sprawy przez zwrot ceny zakupu, cena zostanie zwrócona Klientowi bez zbędnej zwłoki.
 6. Jeżeli nie ustalono inaczej, ustawowe uprawnienie do zgłoszenia roszczeń z tytułu wad rzeczy podlega przepisom zawartym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku przyznania gwarancji, jej warunki wynikają z dokumentu gwarancji załączonego do zamówionych produktów. Uprawnienia wynikające z gwarancji mogą być wykonywane przez Klienta bez uszczerbku dla uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 10 Odpowiedzialność

Organizator odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wobec Klientów innych niż konsumenci, powyższa odpowiedzialność ograniczona jest do rażącego niedbalstwa oraz wartości produktu, z którym odpowiedzialność jest związana.

§ 11 Pozostałe informacje dotyczące zakupu Biletów i udziału w Wydarzeniu

 1. Do 12 godzin przed terminem wydarzenia Klient ma prawo dokonać zmiany uczestnika zapisanego na Wydarzenie. Klient zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@winokat.pl wiadomość zawierającą dane osobowe uczestnika umożliwiające realizację zamówienia.
 2. W przypadku Wydarzeń organizowanych w imieniu Zapraszającego, dopuszczalność i zasady zmiany danych na Bilecie imiennym określa regulamin Zapraszającego. Jeżeli z regulaminu Zapraszającego wynika konieczność poniesienia przez Klienta opłaty w związku z dokonywaną zmianą danych, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty.
 3. Organizator ma prawo anulować termin Wydarzenia w przypadku niezebrania się wystarczająco licznej grupy lub z innych powodów organizacyjnych. O anulowaniu Wydarzenia Organizator poinformuje Klienta bezzwłocznie. W zależności od decyzji Klienta, środki za zakup Biletów zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano zakupu Biletów albo zostaną przeznaczone na doładowanie vouchera, który Klient będzie mógł wykorzystać w innym terminie, maksymalnie w ciągu 1 roku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji udziału w Wydarzeniu, w tym szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.
 4. Organizator ma prawo weryfikacji zgłoszeń i potwierdzenia udziału. W przypadku przekroczenia limitu dostępnych miejsc bądź negatywnego przejścia procesu weryfikacji, organizator ma prawo odmówić udziału w spotkaniu. W zależności od decyzji Klienta, środki za zakup biletów zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano zakupu biletów albo zostaną przeznaczone na doładowanie vouchera, który Klient będzie mógł wykorzystać w innym terminie, maksymalnie w ciągu 1 roku.
 5. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności uczestników Wydarzenia, Organizator uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek uczestników.
 6. W przypadku zakłócania przebiegu wydarzenia poprzez niestosowne zachowanie lub naruszenia Zasad korzystania z Obiektu, Organizator ma prawo wykluczyć ze spotkania uczestnika oraz obciążyć go karą finansową, rekompensującą szkodę pozostałych uczestników, wynoszącą maksymalnie równowartość jednego Biletu pomnożoną przez ilość uczestników biorących udział w Wydarzeniu. Powyższe nie wyklucza roszczenia o naprawienie szkód, wyrządzonych przez uczestnika w Obiekcie.
 7. W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klientów poprzez umieszczenie stosownej informacji w Sklepie Internetowym oraz wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany w trakcie procesu składania zamówienia. W przypadku odwołania Wydarzenia zmiany daty lub miejsca Wydarzenia, Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy.
 8. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się, analogicznie do sposobu dokonania zapłaty, niezwłocznie po otrzymaniu środków od Organizatora. W przypadku zamknięcia konta/karty, którą dokonywana była transakcja lub w przypadku chęci otrzymania środków za zwrot na inny rachunek bankowy, Klient powinien przesłać dane rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków za zwracane Bilety.

§ 12 Vouchery

 1. Voucher jest dokumentem uprawniającym Klienta do pełnej lub częściowej zapłaty za bilety wstępu na dowolne Wydarzenie dostępne w Sklepie Internetowym.
 2. Voucher jest ważny przez maksymalnie 1 rok od daty zakupu lub wystawienia, chyba że Organizator na podstawie osobnych ustaleń z Klientem ustalą inny okres ważności.
 3. Voucher zakupiony zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Regulaminie i nie może zostać wykorzystany na zakup innych Voucherów.
 4. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia Vouchera czy utraty jego ważności.
 5. Posiadaczem Vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający Voucher i posługująca się nim w procesie zakupu Biletów.
 6. Voucher nie podlega wymianie w całości ani w części, na inny Voucher, jak również nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, jak również nie może zostać zwrócony Organizatorowi.
 7. Klient może posłużyć się Voucherem podczas jednorazowego zakupu w Sklepie Internetowym. Nie jest możliwe użycie tego samego Vouchera po raz kolejny, nawet w przypadku niewykorzystania pełnej wartości Vouchera.
 8. Jeżeli wartość zamówionych Biletów przekracza wartość Vouchera, Klient ma prawo do wykorzystania Vouchera jako zapłaty częściowej. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za zamówione bilety.
 9. Jeżeli wartość Vouchera przekracza wartość zamówionych Biletów, pozostałe po zakupie Biletów środki utracą swoją ważność. Cała wartość Vouchera powinna być wykorzystana podczas jednorazowego zakupu w Sklepie Internetowym.
 10. W przypadku odwołania Wydarzenia, na które Klient zakupił Bilet za pomocą Vouchera, Organizator zobowiązuje się do uzupełnienia wartości Vouchera o wartość, na którą opiewał Bilet na odwołane Wydarzenie. Jeżeli termin ważności Vouchera upłynął, Organizator przedłuży jego ważność lub przekaże Klientowi nowy Voucher tej samej wartości, którego czas realizacji upłynie w terminie do 30 dni od daty jego wydania Klientowi.
 11. Zwrot nie przysługuje w przypadku, gdy wydarzenie zostało opłacone z wykorzystaniem vouchera o charakterze promocyjnym.
 12. Organizator zastrzega, iż zakup Biletów na niektóre Wydarzenia nie będzie mógł zostać dokonany z wykorzystaniem środków zgromadzonych na Voucherze. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane w Sklepie Internetowym na stronie danego Wydarzenia.
 13. Z zastrzeżeniem § 12, Postanowienia Regulaminu odnośnie do Biletów stosuje się odpowiednio do Voucherów.

§ 13 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Organizator. W celu uzyskania informacji o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych należy zapoznać się z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego dostępną pod adresem https://winokat.pl/bilety/polityka-prywatnosci. Postanowienia Polityki Prywatności są integralną częścią Regulaminu.

§ 14 Internetowe rozstrzyganie sporów oraz procedura polubowna dla konsumentów

 1. Komisja Europejska wprowadziła platformę internetowego rozstrzygania sporów. Platforma jest miejscem pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z wykorzystaniem Internetu. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu i zgłaszania powstałych roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące dostępu do przedstawionego sposobu i procedury rozstrzygania sporów znajdziesz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce: „Konsumenci”. Korespondencję w sprawie sporów konsumenckich Klient zobowiązany jest kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@winokat.pl.
 3. Klient będący konsumentem uprawniony jest również do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sklepem Internetowym świadczonej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 Newsletter

 1. Z Newslettera może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony w Sklepie Internetowym. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sklep Internetowy na trwałym nośniku w formacie pdf. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Newsletter polega na przesyłaniu przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
 3. Newsletter przesyłany jest przez Sklep Internetowy wyłącznie do Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 4. Klient może w każdej chwili, nieodpłatnie i bez podawania przyczyny, zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 16 Prawa do zawartości strony www Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do zawartości umieszczonej na Stronie Sklepu Internetowego, w szczególności prawa do znaków towarowych i majątkowe prawa autorskie do treści stanowiących utwory, należą do Sklepu lub jego partnerów.
 2. Klient zobowiązany jest przestrzegać praw wskazanych w ust. 1 i niewykorzystywania zawartości strony www w jakimkolwiek innym celu niż wizyta w Sklepie Internetowym. W szczególności reprodukcja, korzystanie, rozpowszechnianie lub publikacja tej zawartości jest niedopuszczalna bez uprzedniej, wyraźnej zgody, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, iż alkohol szkodzi zdrowiu.
 2. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu Internetowego ww. treści.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonania zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w następujących przypadkach:
  1. zmiana przepisów prawa,
  2. zmiana warunków technicznych funkcjonowania Sklepu Internetowego,
  3. zmiana warunków lub cen świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Sklepu Internetowego, które są niezbędne do jego funkcjonowania,
  4. zmiana w zakresie oferty Sklepu Internetowego,
  5. zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne przedsiębiorstwa, które jest właścicielem Sklepu Internetowego, w tym także zmiana podmiotu właścicielskiego.
 4. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. Umowy zawierane z Klientami poprzez Sklep Internetowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz RODO.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2024 r..